novinky

E! Novinky: Má Demi přicestoval "Sonny With A Chance"? Ano!

17. ledna 2011 v 18:14 | demi

Don't Forget patří mezi nejhorší alba na světě

15. ledna 2011 v 20:15 | demi
Image and video hosting by TinyPic

'Celebrity rehabilitační' život trenér nabádá k pokračování léčby Demi Lovato a Lindsay Lohan!

15. ledna 2011 v 20:10 | demi
Image and video hosting by TinyPic

Hollywood milostných trojúhelnících

15. ledna 2011 v 19:36 | demi

Duet mezi Demi a Kelly Clarkson?

15. ledna 2011 v 19:22 | demi

Další úryvek z "vše, co nejsi" 's demo verze byla uvolněna

15. ledna 2011 v 19:18 | demi
Image and video hosting by TinyPic

Demi Lovato a Joe Jonas 'nový duet?

15. ledna 2011 v 19:14 | demi

♥ Demi děkuji zprávu!

9. ledna 2011 v 20:23 | demi
Demi poslal Cambio zprávu poděkovat fanouškům za nás naši podporu. Demi, who won two People's Choice Awards earlier this month, thanked us fans for our "love, support and prayers." Demi, kdo vyhrál lidové výběr dva Ceny začátkem tohoto měsíce, nám poděkoval fanouškům za naši "lásku, podporu a modlitby."
I wish to thank all the friends and fans who voted for me for the People's Choice Awards and the Hot Hits Hottest Teen Stars of 2010. Rád bych poděkoval všem přátelům a fanouškům, kteří hlasovali pro mě ocenění lidové volby a nejžhavější hity Hot Teen hvězdičky roku 2010. I want to make sure my fans know how thankful I am for all their love, support and prayers during this difficult time. Chci, aby se ujistil své fanoušky vědět, jak jsem vděčný za jejich lásku, podporu a modlitby během této těžké době. Thank you for standing beside me through it all. Děkujeme vám za stojící vedle mě přes to všechno.
We're so happy about this message! Jsme tak rádi, o tom zprávu! Demi we LOVE you, we'll always be standing besides you no matter what! Demi Milujeme tě, budeme vždy stojí vedle vás bez ohledu na to, co!

>> Demi Lovato a Miley Cyrus Duet může být v pracích.

9. ledna 2011 v 20:16 | demi
Demi Lovato by mohla být nahrávka duet s Miley Cyrus!

The singer - who recently celebrated her 18th birthday - has revealed she's talked to Cyrus about the pair collaborating on a record. Zpěvák - který nedávno oslavila 18. narozeniny - ukázala, ona mluvila s Cyrus o pár spolupráci na záznamu.

"We talked about doing a duo together, like an acoustic or something. "Mluvili jsme o tom spolu duo, jako akustické nebo tak něco. That would be really fun to do with her," Demi told Celebuzz. To by bylo opravdu zábavné dělat s ní, "řekl Demi Celebuzz.

"She's one of my best friends and she's super talented, so I'd love to have her on the album." "Je to jeden z mých nejlepších přátel, a ona je super talentovaná, tak bych rád, aby ji na albu."

>> Demi Lovato: Podrobnosti o boj, který ji poslal na léčbu

9. ledna 2011 v 20:14 | demi
Co se vlastně způsobil Demi Lovato vstoupit léčbu?

The catalyst was a fight between the 18-year-old Disney Channel star and a dancer on the Jonas Brothers world tour, but the problem started the night before, a source close to the singer's family tells PEOPLE. Katalyzátor byl boj mezi 18-rok-starý Disney Channel a hvězda tanečník na Jonas Brothers cesty kolem světa, ale problém začal v noci, zdroj blízký zpěvákovi rodině říká lidem.

"As she did on most nights off, Demi invited her band, dancers and her parents to dinner," says the source. "Když to udělala na většinu nocí pryč, Demi ji pozval kapelu, tanečnice a její rodiče na večeři," říká zdroj. "Afterward, she broke off with a very small group." "Potom, ona se oddělila s velmi malou skupinu."

The following day, tour managers and Lovato's stepfather, Eddie De La Garza, questioned the group's conduct. Následující den, delegátů a Lovato nevlastní otec, Eddie De La Garza, zpochybnil skupiny chování. According to a source close to the situation, the group had been partying. Podle zdroj blízký situaci, skupina byla párty.

"When tour management found out about this, they talked to the people involved, including Demi," says the source. "Když tour řízení zjistil o tomto, oni mluvili zúčastněných osob, včetně Demi," říká zdroj. "Demi reacted badly and perceived that someone on tour had told on her.

Disney podporuje Demi Lovato ve svém rozhodnutí, aby vyhledali léčbu

9. ledna 2011 v 20:00 | demi

Den se objevily zprávy, že Demi Lovato se zapsala do léčebného centra pro "emocionální a fyzické problémy" a vysazeni Jonas Brothers na turné, Disney uvrhl jejich podporu za hvězdu.

Demi Lovato stráví Díkůvzdání se svou rodinou

9. ledna 2011 v 19:59 | demi
Demi Lovato won't be home for Thanksgiving - but she will have her family by her side. Demi Lovato nebude doma na Den díkůvzdání - ale ona bude mít její rodina po jejím boku.

The Disney Channel star, 18, will remain at the treatment facility where she's getting help for "emotional and physical issues," but her family will "be there to celebrate Thanksgiving with her," her rep tells PEOPLE. Disney Channel Star, 18, zůstane v zařízení na zpracování, kde je získat pomoc pro "emocionální a fyzické problémy," ale její rodina "bude tam slavit Den díkůvzdání s ní," říká její zástupce LIDÉ.

Contrary to recent reports that Lovato would be home for Thanksgiving, her rep says, "she remains committed first and foremost to her treatment. Demi has made tremendous progress to date, but understands that she has more work to do." Na rozdíl od nedávné zprávy, že by se Lovato domů na Den díkůvzdání, její zástupce říká, "ona je i nadále odhodlána v první řadě na její léčbu. Demi učinila obrovský pokrok k dnešnímu dni, ale chápe, že ona má více práce."
 
 

Reklama